Privacyverklaring

 

Vereniging van Accountancy Studenten (hierna: VAS), gevestigd aan de Straatweg 25, 3621 BG te Breukelen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Straatweg 25
3621 BG Breukelen
[email protected]
www.vaslustrum.nl


Verwerken van persoonsgegevens

De VAS verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de eisen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en eventuele andere wet- en regelgeving.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres; en
– Bankrekeningnummer.


Verwerken van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.


Grondslagen voor verwerken persoonsgegevens

Wij verwerke persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

  1. Er is toestemming van de persoon waarvan gegevens verwerkt worden, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief;
  2. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren, bijvoorbeeld wanneer u een bestelling plaatst via onze website.


Doel van het verwerken van persoonsgegevens

De VAS verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw bestelling/betaling;
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; en
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Bij vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunt u een mail sturen naar [email protected].


Geautomatiseerde besluitvorming

De VAS neemt  op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurder van de VAS) tussen zit.


Gebruik van computerprogramma’s of -systemen

De VAS gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Mollie, een betaalprovider ten behoeve van de afhandeling van de iDEAL betalingen;
– Mailchimp, een online e-mailmarketing software ten behoeve van het verzenden van nieuwsbrieven en updates; en
– Woocommerce, een WordPress plugin ten behoeve van het verkopen en verstrekken van tickets.


Bewaartermijn persoonsgegevens

De VAS bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Nadat het doel is vervallen of bereikt, worden jouw persoonsgegevens gewist of beperkt. In geval van beperking worden jouw gegevens gewist zodra de wettelijke, statutaire of contractuele bewaartermijn het wissen niet langer in de weg staan.


Delen van persoonsgegevens met derden

De VAS verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies of vergelijkbare technieken

De VAS gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door  de VAS en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

De VAS wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Beveiliging van persoonsgegevens

De VAS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met [email protected].